احتمال حروف و ارقام

مرادی. به‌منظور بررسی توان ذخیره‌سازی و انتقال مجدد ماده خشک ساقه سه رقم گندم زراعی تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی، پژوهشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 در مزرعه آموزشی-پژوهشی

2023-01-31
    بنت قادري الصوره نجمه ممتعه و مشهوره
  1. این عبارت که 12
  2. text